cơ sở dữ liệu gs1 đã mở rộng xếp chồng lên nhau mã vạch

thí dụ :

thông thoáng

Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Trình tạo QrCode?