thanh dữ liệu gs1 đa hướng máy phát điện

thí dụ :

thông thoáng

Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Trình tạo QrCode?