thanh dữ liệu gs1 bị cắt ngắn

thí dụ :

thông thoáng

Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Trình tạo QrCode?