ean-5 (addon 5 chữ số) mã vạch

thí dụ :

thông thoáng

Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Trình tạo QrCode?