gs1 composite 2d thành phần

thí dụ :

thông thoáng

Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Trình tạo QrCode?