cơ sở dữ liệu gs1 đã được mở rộng

thí dụ :

thông thoáng

Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Trình tạo QrCode?