cơ sở dữ liệu gs1 bị giới hạn

thí dụ :

thông thoáng

Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Trình tạo QrCode?