hỗn hợp giới hạn dữ liệu gs1

thí dụ :

thông thoáng

Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Trình tạo QrCode?