dữ liệu gs1 xếp chồng lên nhau

thí dụ :

thông thoáng

Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Trình tạo QrCode?