hỗn hợp xếp chồng lên nhau của gs1 databar

thí dụ :

thông thoáng

Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Trình tạo QrCode?